ࡱ> ~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry Fz@SummaryInformation(0DocumentSummaryInformation8 WordDocument.P Oh+'0 0 < H T`hpxsQNZwm^-N_^:S]8nQy}lffWċ[ gsQ]\OAm zvlQJTAdministrator Normal.dotmJTJ@6]O@iE@'n@N#<WPS Office_11.8.2.7978_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,HPX`h px 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.10314!8C6E8E4FA35540DEA614ED6E00C7F3690TableData WpsCustomData PKSKS.PM zz+4P! $ h! ?:, / Zwm^-N_^:S]8nQy}lffW 8h gsQ]\OAm z _Bla?z 9hncNЏ 0]8nQy}lf~% gR{tĉ[ 0NЏN2021t^,{16S S 0Zwm^Nl?e^sQNpSS0Zwm^]8nQy}lf~% gR{tRl 0vw 0 (Z?eS02017015S) gsQ]8nQy}lffW{tvvsQĉ[ Zwm^NЏ@\ Xfb/gN[~bN[^ 1uN[^bXT#[ON3ubfWۏL8h]\O s\-N_^:S]8nQy}lffW8h]\OAm zlQJTY N fW3u N 3uDe^NЏNR gR-N_bQN f'YS89S SN[7hfvs:W8h0 N 1u^NЏNR gR-N_(WN[^-N:gb N[~b8h~ cgq 0Zwm^-N_^:S]8nQy}lfb/gagN 0Bl [ONcNvPge03ufW7hfۏLs:W8h [8hQ&{TagNvfW b_bfNb8hbJT b^NЏ@\0 N fW8h [[LR`te:g6R 9hnc3ub`Q kt^~~1-2!k8h v^~N[YS^ b_bf WvHe]\O:g6R0 N0fWlQ^ ^NЏ@\(Wc0R8hbJTT \8hǏvfW ~eQ 0Zwm^-N_^:S]8nQy}lffWvU_^ 0 v^T>yOlQ^0]8nQy}lf~%S9hncvU_lQJTvfWL b-n ۏLffe0 vsQBl N 3ubON^S_bvQ@bcNvPgew[ gHe N_cOZGPPge0 N ]~eQvU_^vfW Vf\PN0b/gSpeSR0eln.UT gRBlbvQNSVel~~O'v 3ubON^;NRT^NЏ@\bY QfWvU_^0 DN13ufN DN23ufW;Nb/gchNȉh DN3f.UT~O gRT|h DN43uPgew['`bfN Zwm^NЏ@\ 2021t^ g e DN 1 sQNcb**fW:N]8nQy}lf -nfWv3u Zwm^NЏ@\ 9hnc 0Zwm^Nl?e^sQNpSS0Zwm^]8nQy}lf~% gR{tRl 0vw 0(Z?eS02017015S)S 0Zwm^-N_^:S]8nQy}lfb/gagN 0v gsQĉ[TBl blQSb3u ***** fWuNFU:******0fTLr:******0fWS******* :N]8nQy}lffWO(u blQS\ cBlcbvsQDeT7hfcS8h ~N[gTybQ:Nv0 ^SfW{yWSuNON T|N T|5u݋ 3uUSMOvz t^ g e DN2 3ufW;Nb/gchNȉh 1234fW{yTLrWSqe{|W;`SOReQ]O 0fuNONNNTlQJT 0V[lxv04*NN NOzSO$Nc^MO0^MOpe:N5^^[^ؚ^(mm)tݍ(mm)teY(ϑkg TY{[y(L)b/gchSR:g05uR:gRs (kw)SR:gmbw(N/m)]O~T]Ql (L/100km)~5uRf~*̑ z (km)[hQ'`ABS+EBD[hQlVMnlTRR|~[hQ&^MnTc^i4YgMRTopLrgqopؚMO9RfopݔTёnk'`MR/T5uR蕗zTYUSBcSQfzzňnfQLNg{c6RLNg{gqfc6RsO'`c>ehQQpPgesO`QЏ%N(uYYucSYuЏ%N(uY ~_gcSYuQL]_NhVvMOn Y[ňNrz OahV DN3 f.UT~O gRT|h USMO TyUSMO 0W@WUSMO 5u݋;`~tY TKb:g Sx:gRf~O~%D(3u TLr 3uUSMOhQyUSMOlQz t^ g e DN4 3uPgew['`bfN Zwm^NЏ@\ blQSXf(Wdk!k3ubZwm^-N_^:S]8nQy}lffW8hyv-N blQS]~~N 0Zwm^-N_^:S]8nQy}lffW8h gsQ]\OAm z 0 ?aSR,g!k8h @bcNv3uPgeQ[T@bDDeGWw[0Tl0 gHe Y g N[KNY ?abbv^vl_#NNS1udkNuvNRTg0 l[NhNbcCgNh~{W[ 3uUSMOhQyUSMOlQz t^ g e $02@B çkP54B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH:B*phCJ,OJPJQJo(^JaJ,5mH sH nHtH\:B*phCJ,OJPJQJo(^JaJ,5mH sH nHtH\6B*phCJ,OJQJo(^JaJ,5mH sH nHtH\:B*phCJ,OJPJQJo(^JaJ,5mH sH nHtH\:B*phCJ,OJPJQJo(^JaJ,5mH sH nHtH\ ( * > @ Z ɮx]B'4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHZ \ V X ɮx]B'4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH 6 8 ɮx]B'4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH , . z|ɮx]B'4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH8:BDɮx]B'4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH02TVvxɮx]B'4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHxJLɮx]B'4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHLNPRT^`~ɮvqTO0+ B*phFHJܻyV3EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\JLNRThjܹsR/EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\jlnptvܹsP/AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\޽wT1EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\ܹwV3EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\ܹsR/EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\޻uR/EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\ܻuR/EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\ ܹwT1EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\ "&(246ܹuT1EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\68:>@LNܹsR/EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\NPRTXZbܹsP/AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\bdfhjnpܹsP-EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\pvxz|~޽wT1EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\ܻwT1EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\ܹwT1EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\ܹuT3AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\ܹsP/AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\ܹsP-EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\ ޻uR/EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\"$&(*ܻwT1EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\*.0>@BDܹuR/EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\DFJPRZ\ܹuT1EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\\^`bfhxܹsP/AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\xz|~ܹsP/AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\ܻyV3EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\ܹsP/AB*phCJOJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\ܹsP.0B*phCJOJQJo(^JaJmH sH nHtHBB*phCJOJPJQJo(^JaJ5KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJo(^JaJ5H*KHmH sH nHtH_H\ "$(ʹxeJ03B*phCJOJQJo(^JaJH*mH sH nHtH4B*phCJOJPJQJo(^JaJmH sH nHtH$B*phCJ$OJPJQJo(^JaJ$a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If>@BDSH=,a$$1$$$ $WDd,`, a$$1$$$ $ a$$1$$$ $$$If:V4l4l0\Bf 55$ 5 5 ra$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If a$$1$$$ $a$$a$$a$$1$$$ $WD`a$$1$$$ $WD` a$$1$$$ $ <-a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0r Oi!515G55G5a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If<-a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0r Oi!515G55G5 a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If <-a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0r Oi!515G55G5a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If &L<-a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0r Oi!515G55G5LNPRTa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$IfTVX%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5Xvxz|~a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If~%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If *%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5*>HJLNPya$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If'dpa$$9DA$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$WD,H`H$If!dpa$$9DA$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$$IfPRT%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5Tjlnpra$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifrtv%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5vya$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If'dpa$$9DA$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$WD0`0$If!dpa$$9DA$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$$If%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5sa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If'dpa$$9DA$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$WD,H`H$If'dpa$$9DA$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$WDd`$If%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5 a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If %a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5 "$a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If$&(%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5(468:<a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If<>@%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5@NPRTVa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$IfVXZ%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5Zdfhjla$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Iflnp%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5pxz|~a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5 a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If %a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5$&(*,a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If,.0%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G50@BDFHa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$IfHJ%$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5JR\^`bda$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $WDD`D$Ifdfh%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5hz|~a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If%a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If#a$$1$$$ $$If$$If:V4l4l0_ֈ: Oi!55 5G55G5a$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$Ifa$$1$$$ $$If!dpa$$9DA$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$$If% a$$1$$$ $$$If:V4l4l0ֈ: Oi!55 5G55G5"$*06<BHna$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$ a$$1$$$ $a$$a$$a$$ HTZ`tza$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&$$If:V44l44l0e4 6֞U Z 55za$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&$$If:V44l44l0e4 6֞U Z 55IgIg t} t}%o(0%o(0Ig t}&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh?@ABCDEFGHIJKLMNOP :.6> LTX~*PTrv $(<@VZlp ,0HJdhH:QRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~M Gz Times New Roman-([SO;Wingdings7$.{$ Calibri; wiSO_GB2312- |8N[- |8wiSOE |8 eck\h[_GBK_oŖў3 .[x @ArialsQNZwm^-N_^:S]8nQy}lffWċ[ gsQ]\OAm zvlQJT AdministratorJTJ Qh`XGrG"!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0P)$P2za$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&$$If:V44l44l0e4 6֞U Z 55za$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&$$If:V44l44l0e4 6֞U Z 55za$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If& $$If:V44l44l0Re4 6֞U Z 55 "$: a$$1$$$ $a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$ a$$WD@` a$$WD` a$$WD8`8a$$a$$a$$:DFHha$$a$$1$$$ $WDL ` a$$1$$$ $WD`a$$1$$$ $WD ` a$$1$$$ $WDX` a$$1$$$ $ a$$1$$$ $a$$1$$$ $WD`,. A!#"$%S2P18GGGGFyz_OsK3p/@:kh (.WQd /< #@ v hH } 5kX3fxLt[u8k@}xZ#G/ r7=+2MjR.V6qFRR^ Rb%i1K&ys`H; +~2t< #D '.,7.Br.h.}1 1;1&+1%o1W'33|D30ch4Q44$d59ua6]0y6j>D8u-M8H)8`}:P;Y;f:;;1/pAp'ph r3rYEtuK3u2u?vv\ w6w>wgxf$xsyoyeyd#z`W(|'v<|<'#}E}8~M P z0( * 3 ?@